Spolufinancování z EU

Rozšíření VAV kapacity TSE spol. s r.o. o měřící laboratoř

Cílem projektu je urychlení vývoje výrobků, a rychlé a efektivní odhalení případných skrytých vad vstupního materiálu i výrobních procesů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

opa a eei

Operační program Zaměstnanost – Vzdělávání TSE

V rámci Operačního programu Zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v kurzech zaměřených na obecné a specializované IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a ekonomické znalosti a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

Název projektu: Vzdělávání – TSE
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005233
Období realizace: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

loga MPSV_01

Výrazným zvýšením funkcionality IS významně podpořit konkurenceschopnost a efektivitu procesů firmy TSE

Název programu / podprogramu:
ICT v podnicích – Výzva III
 
Registrační číslo:
2.2 ITP03/416
 
Název projektu:
Výrazným zvýšením funkcionality IS významně podpořit konkurenceschopnost a efektivitu procesů firmy TSE
Společnost TSE spol. s r.o. ukončila v únoru 2014 investiční projekt na obnovu a rozšíření informačních technologií. Projekt získal podporu OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE – ICT V PODNICÍCH. Pořízené softwarové licence a hardwarové zařízení významně posilují konkurenceschopnost firmy a efektivitu významných interních procesů.

V rámci druhé etapy byly pořízeny licence k emailovému serveru a ke správě PC. Z hardwarového vybavení byly v závěrečné fázi projektu zakoupeny prvky datové sítě.

opa a eei

Výběrové řízení k projektu Růstem odbornosti k vyšší konkurenceschopnosti TSE

K projektu  Růstem odbornosti k vyšší konkurenceschopnosti TSE, reg. číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01378 je zahájené výběrové řízení od 8.1.2014 do 31.1.2014 do 10:00 hodin. Název veřejné zakázky: „Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti TSE spol. s.r.o.“

Tato veřejná zakázka je zadávána v  souladu s ustanovením § 25 písm. a) zákona o veřejných zakázkách formou zjednodušeného podlimitního řízení. Předmětem zakázky je dodání vzdělávacích služeb pro zaměstnance zadavatele s místem výkonu práce v Českých Budějovicích s akceschopností do 2 týdnů. Součástí dodávky bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin, pozvánek na školení, studijních materiálů, osvědčení o absolvování kurzů a zajištění certifikátů. Podrobněji je uvedeno v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

rustem odbornosti

Růstem odbornosti k vyšší konkurenceschopnosti TSE, reg. číslo: CZ.1.04/1.1.02/94.01378

Název programu: 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců TSE spol. s r.o.
 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.OPLZZ/1.1/94/1/01378 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl společnosti TSE spol. s r.o. schválen projekt s názvem Růstem odbornosti k vyšší konkurenceschopnosti TSE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Cílem projektu číslo CZ.1.04/1.1.02/94.01378 je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti TSE spol. s r.o., poskytování odborných znalostí, kvalifikace a kompetencí zaměstnancům společnosti. Samotný vzdělávací program vychází také z dokumentu Strategie podniku, neboť zvyšování kvalifikace je součástí trvalého systému práce se zaměstnanci na klíčových pozicích a s dalšími odbornými specialisty podniku.

Obsah projektu a cíle projektu jednoznačně podpoří vztahy mezi firmou a zaměstnanci. Realizací projektu bude dosaženo získání vlastního know-how a zvýšení profesní způsobilosti a dovednosti zaměstnanců pro potřeby TSE. Projekt je určen pro všechny zaměstnance TSE.

Hlavní cíle projektu:

  • Získat profesionální dovednosti pro dosažení konkurenční přednosti a jedinečnosti realizovaných produktů
  • Rozšíření portfolia vlastních výrobků
  • Zvýšení odborné způsobilosti a profesní dovednosti v celém spektru činností
  • Stabilizace zaměstnanců
  • Aplikace nových technologií s cílem zkvalitnění a zefektivnění výroby
  • Vlastní know- how

Zahájení projektu: 1. května 2013
Ukončení projektu: 30. dubna 2015
Délka projektu: 24 měsíců

rustem odbornosti

Realizace vzdělávacího projektu ve společnosti TSE spol. s r.o., reg. číslo: CZ.1.04/1.1.04/60.00282

Zajištění realizace specifického a obecného vzdělávání zaměstnanců TSE spol. s r.o.

Výzva k podání nabídekna tuto zakázku byla vložena na www.esfcr.cz dne 28.3.2011, datum zveřejnění výzvy na www.esfcr.cz byl 30.3.2011.
Dále byla výzva k podání nabídek zveřejněna na těchto webových stránkách.

Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek byly doručeny nabídky:

Část A – Odborná příprava pro vývoj v oblasti Neonatologie – nebyla doručena žádná nabídka.

Část B – Odborná příprava pro výrobu komponent v oblasti Neonatologie – nebyla doručena žádná nabídka.

Část C – Specifické technické požadavky pro výrobu zdravotnických přístrojů – byla doručena jedna nabídka, společnosti HM PARTNERS s.r.o.
Hodnotící komise posoudila úplnost nabídky a shledala nabídku jako vyhovující vzhledem k požadavkům Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.

Část D – Obecné vzdělávání –  byly doručeny čtyři nabídky:

1   D    TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava,  Svinov, IČ  268 13 335   
2    C, D    HM PARTNERS s.r.o., 28. Října 150/2663, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava,  IČ: 258 69 507    
3    D    Globis s.r.o., Borkovice 44, 391 81 Borkovice,
IČ 25153510    
4    D     HUYS LAVJAN s.r.o., Slavníkovců 474/12a, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČ 28608763   

Vyhodnocení těchto nabídek provedla hodnotící komise podle postupu uvedeného v zadávací domentaci.
Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka č. 2 – dodavatele HM PARTNERS  s.r.o.
Detailní zápis z hodnocení nabídek je uveden v příloze.

rustem odbornosti

Oprava zadávací dokumentace projektu č. CZ.1.04/1.1.04/60.00282

Oprava označení obálek
Vzhledem k záměně názvu projektu a názvu zakázky v zadávací dokumentaci, bod 8.3. Náležitosti obálky, opravujeme tento bod následovně:
8.3    Náležitosti obálky:

Nabídka musí být doručena v uzavřené neporušené obálce označené textem:
Zadávací řízení OP LZZ – NEOTVÍRAT
Název projektu:  Profesionalizace dovedností a způsobilosti pro výrobu produktů v oblasti Neonatologie
Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/1.1.04/60.00282
Název zakázky: Zajištění realizace odborné přípravy v oblasti Neonatologie a měkkých dovedností
Na obálce musí být uvedena adresa zadavatele i uchazeče.

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců TSE spol. s r.o. 2006

Společnost TSE spol. s r.o. a Česká republika, zastoupená místním Úřadem práce, uzavřely dne 25.5.2006 „Dohodu o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu“ na prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. Tento projekt je součástí opatření nazvaného „Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti“.

Cílem projektu číslo CZ.04.1.03/4.1.03.3/0020 je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti TSE spol. s r.o., poskytování odborných znalostí, kvalifikace a kompetencí zaměstnancům společnosti. Samotný vzdělávací program vychází také z dokumentu Strategie podniku, neboť zvyšování kvalifikace je součástí trvalého systému práce se zaměstnanci na klíčových pozicích a s dalšími odbornými specialisty podniku.

V rámci projektu byla na období od 1. října 2006 do 30. dubna 2008 naplánována odborná školení, semináře a kurzy Jejich realizace je zajištěna výzvou pro dodavatele, umístěnou na webových stránkách Evropského sociálního fondu.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

esf

Novorozenecký inkubátor SI 600

Vlastní vývoj nové výrobní řady novorozeneckého inkubátoru SI 600
Dne 26. ledna 2006 vydalo MPO „Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP).
Tímto rozhodnutím byla splněna základní podmínka úspěšnosti inovačního projektu č. 198 (Inovace-dotace):
„Vlastní vývoj nové výrobní řady novorozeneckého inkubátoru SI 600“.

Definice a popis projektu
– který výše uvedeným rozhodnutím bude spolufinancován z prostředků společnosti TSE a současně i z fondů EU :

Důvod:
Přání zákazníků, vycházející z analýzy zákaznické spokojenosti a marketingové studie

Záměr:
Získání většinového podílu na trhu v segmentu inkubátorů pro standardní péči v ČR, konkurenceschopný export a dynamické zvýšení výkonnosti firmy

Předpoklad úspěšnosti:
Dlouholeté zkušenosti společnosti s výrobou, prodejem a servisem novorozeneckých inkubátorů od roku 1992. Což lze dokládat tím, že v roce 1994 a 1995 získal inkubátor SI 301 značku „CZECH MADE“.

Záruka úspěšnosti:
Prototyp SI 600 získal 7.4.2005 certifikát : „VYNIKAJÍCÍ VÝROBEK ROKU 2004 „

Dílčí zadání pro projekt:
Aby byl odstraněn veškerý možný nepříznivý dopad lidského faktoru na kvalitu produktu, bude produkce nové výrobní řady zajištěna na nové, špičkové technologii. Kapacitní využití této technologie znamená i zvýšení produkční a komerční výkonnosti celé firmy, zejména v oblasti dohledového systému a v oblasti finálních dodávek pro zpracovatelský průmysl.

Realizace:
Dne 27.8.2007 společnost TSE předala „ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU PŘÍJEMCE PODPORY Z REALIZACE PROJEKTU“, čímž byla stvrzena úspěšná realizace projektu.

KONTAKTY

T:  +420 386 721 111
tse@tse.cz

© TSE 2019